Skip to main content

Voorwaarden Veilige Website

 

Artikel 1. Definities

1) In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

Dois Webdesign, gevestigd te Hardenberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50634208.

Opdrachtgever of wederpartij: de particulier of rechtspersoon met wie Dois Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Overeenkomst: het Veilige Website abonnement.

Schriftelijk: op papier en toegezonden per post of digitaal en toegezonden via e-mail.

 

Artikel 2. Algemeen

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Veilige Website-abonnement tussen Dois Webdesign en een Opdrachtgever waarop Dois Webdesign deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2) Indien Dois Webdesign niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dois Webdesign in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1) De overeenkomst tussen Dois Webdesign en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van twaalf(12) maanden met een stilzwijgende verlenging van weer twaalf(12) maanden, tenzij minimaal één(1) week voor het einde van de periode schriftelijk aangegeven.

2) Het abonnement houdt in:
a: dat één(1) keer per week een backup van het bestandssysteem en SQL database wordt gemaakt;
b: dat één(1) keer per maand een controle en indien van toepassing het installeren van updates van alle geïnstalleerde extensies zal worden uitgevoerd;
c: dat binnen 5 werkdagen een uitgekomen update van het Joomla basissysteem zal worden geïnstalleerd.

3) Het plaatsen of wijzigen van inhoud aan de website, hetzij in teksten en/of afbeeldingen/video's is niet opgenomen in deze overeenkomst. Het wijzigen van instellingen in extensies is ook niet inbegrepen.

3) Is voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Dois Webdesign derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Dois Webdesign dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 4. Wijziging en ontbinding van de overeenkomst

1) Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dois Webdesign gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

2) Voorts is Dois Webdesign bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dois Webdesign kan worden gevergd.

3) Indien Dois Webdesign tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 5. Betaling

1) Betaling dient steeds jaarlijks te geschieden, uiterlijk twee weken na factuurdatum.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1) Dois Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dois Webdesign is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2) Indien Dois Webdesign aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dois Webdesign beperkt tot maximaal tweemaal de maandelijkse factuurwaarde.

3) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dois Webdesign.